18.6300
18.7500
19.4600
19.6800
22.6000
23.0600

Kvkk

İşbu aydınlatma metni birbirinden bağımsız tüzel kişilikleri haiz Coşkun Döviz A.Ş,’nin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmış olup firmaların kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.[1]
 
Veri Sorumlusu
 
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla yukarıda sayılan firmalar tarafından kendi faaliyet sahalarında aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 
Kişisel veriler tarafımızca;
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülebilmesi amacıyla,
Finansal süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla,
İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,
Mal ya da hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
Mal ya da hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
Mal ya da hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla,
Sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması/fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla,
 
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla işlenebilecektir.
 
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
 
Veri sorumlusu, sözleşme ilişkisi sırasında gerek fiziki gerekse elektronik ortamlarda bilgi talep formları, iletişim formları, satış sözleşmesi ve diğer vasıtalarla kişisel verileri toplamaktadır.
 
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Nedenleri
 
Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. Maddesinde öngörülmüş şartlar uyarınca ve yukarıda belirlenen kişisel veri işleme amaçları çerçevesinde işlenebilecektir.
 
Kişisel Verilerin Aktarılması ve Paylaşılması
 
Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. Maddesinde öngörülmüş şartlar çerçevesinde düzenleyici ve denetleyici kurumlara, ilgili kanunlarda açıkça bilgi talep etmeye yetkili oldukları düzenlenmiş bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, mal ya da hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürülmesi amacıyla tedarikçilere, iş ortaklarına, ürün tesliminin sağlanması amacıyla kargo firmalarına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde yurt dışına aktarılmamaktadır.
 
İlgili Kişi Olarak Haklarınız
 
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanmakta olup şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdakilerden birini talep etme hakkına sahiptir:
 
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 

Parite

EUR USD NaN
GBP USD NaN
USD   JPY NaN
EUR JPY NaN
EUR GBP NaN
USD CHF NaN
EUR CHF NaN

Ekonomi Haberleri